Przepusty ChinSun z czujnikiem monitorującym online.

Monitorowanie i diagnostyka on-line izolacji przepustu jest ważnym środkiem oceny stanu izolacji i oceny potencjalnego prawdopodobieństwa uszkodzenia przepustu.

Przepust ChinSun jest typem stopniowanym pojemnościowo, w którym dobrze zaprojektowana struktura stopniowania napięcia jest uzyskiwana przez układ warstw przewodzących lub półprzewodzących wbudowanych w materiał izolacyjny. Ten rodzaj struktury stopniowanej pojemnościowo powoduje szereg kondensatorów koncentrycznych w celu równomiernego rozkładu napięcia promieniowo i wzdłużnie. W rzeczywistości ta struktura jest wewnętrzną izolacją przepustu (znaną również jako izolacja główna lub po prostu zwana rdzeniem pojemnościowym).

W okresie eksploatacji przepustu rdzeń pojemnościowy może ulec zawilgoceniu lub pogorszeniu parametrów z powodu wad produkcyjnych lub przepięcia, przegrzania, uszkodzeń mechanicznych itp., co ostatecznie doprowadzi do uszkodzenia izolacji. Bardzo ważne jest, aby dowiedzieć się, jak pogarsza się stan izolacji, zanim nastąpi jej awaria. To bardzo ważne zadanie, by na czas ocenić stan izolacji głównej. W praktyce istnieją dwa aspekty tego zadania.

Po pierwsze, możemy ocenić czy materiał izolacyjny jest zawilgocony lub uszkodzony, poprzez pomiar rezystancji izolacji i współczynnika rozpraszania dielektrycznego. Po drugie, możemy oszacować, czy niektóre kondensatory w szeregu zostały przebite, mierząc ogólną pojemność i porównując nowo zmierzoną wartość z wcześniejszymi pomiarami.

Tradycyjny test prewencyjny

Tradycyjnie, w celu zapewnienia niezawodności działania, urządzenia podstacji, w tym przepusty, są po wyłączeniu okresowo testowane podczas konserwacji. W przypadku przepustów współczynnik dyssypacji dielektryka i pojemność przepustu mierzy się za pomocą mostka Scheringa w stanie wyłączonym. W przypadku przepustów klasy pojemnościowej OIP próbki oleju należy pobrać z wnętrza przepustu i przetestować. Porównując wyniki pomiarów z parametrami fabrycznymi lub wcześniejszymi danymi pomiarowymi, możemy ocenić stan izolacji, czy można ją zatwierdzić do dalszej eksploatacji.

Ten rodzaj testu prewencyjnego jest przeprowadzany okresowo według regularnego harmonogramu, co nie jest wystarczające do odzwierciedlenia utajonego, stopniowego pogorszania parametrów izolacji i jest działaniem trochę po omacku. Marnuje również wiele zasobów ludzkich i materialnych. Dlatego nie może ona w pełni spełniać wymogów bezpiecznej, ekonomicznej i stabilnej pracy sieci energetycznej.

Tak więc, w innowacji technologicznej ma się nadzieję na wykorzystanie technologii zdalnego monitorowania online, aby zagwarantować niezawodne działanie urządzeń podstacji, co może skutecznie pomóc uniknąć poważnych strat spowodowanych awarią sprzętu.

Przepusty ChinSun z czujnikiem monitorującym online.

Urządzenie online monitorujące przepust ChinSun jest zainstalowane w miejscu pracy urządzeń elektrycznych, bezpośrednio w podstacji. Do każdej grupy przepustów (dla trzech faz) jest potrzebny jeden zestaw urządzenia monitorującego, który może mierzyć parametry dielektryczne przepustu, a następnie obliczać i monitorować współczynnik dyssypacji dielektrycznej, pojemność i inne parametry charakterystyczne izolacji na miejscu. Poprzez magistralę komunikacyjną wyniki te są cyfrowo przesyłane do hosta monitorującego podstację. Aplikacja monitorująca może kontrolować stan pracy każdego z urządzeń, odczytywać i przetwarzać ich dane pomiarowe oraz informacje o nieprawidłowościach, oraz zapisywać dane na dysku. Może on w każdej chwili komunikować się z nadrzędnym, centralnym sterownikiem systemu, tzn. przesyłać do niego dane i/lub przyjmować od niego zdalne polecenia.

Kluczowe technologie monitorowania online przepustów ChinSun

Technologia próbkowania sygnału: Niewielki czujnik prądu używany w systemie monitorowania online przepustów ChinSun ma specjalną konstrukcję aktywnego zerowego przepływu i strukturę dordzeniową/thro-core. Długotrwała praca pokazuje, że czujnik ma doskonałą charakterystykę temperaturową i silną kompatybilność elektromagnetyczną. Może on spełnić wymagania dokładnego próbkowania parametrów sprzętu podstacji w trudnych warunkach silnego zakłócenia pola elektromagnetycznego.

Cyfrowa technologia transmisji sygnału: Ta technologia transmisji wykorzystuje rozproszoną strukturę pomiarową, tak aby każda jednostka dokonywała pomiaru w tym samym czasie. Wszystkie przepusty w podstacji są analizowane w tym samym czasie, co pozwala na wykluczenie wpływu zakłóceń zewnętrznych na wyniki monitoringu.

Cyfrowa technika pomiarowa: Urządzenie monitorujące jest odpowiedzialne za pomiar parametrów dielektrycznych (pojemności) i sygnału napięcia PT. Oba systemy pobierania sygnałów startują synchronicznie. Sygnały przekonwertowane z analogowych na cyfrowe (A/D) są przetwarzane za pomocą szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Można uzyskać zmienne (wektory) wykrytych sygnałów i odnieść je do parametrów zasilania. Na tej podstawie można obliczyć parametry izolacji, takie jak pojemność i współczynnik dyssypacji (rozproszenia) dielektrycznej tanδ.

W porównaniu z tradycyjnym nadzorem nad urządzeniami podstacji, technologia online monitorowania przepustów ChinSun ma wiele zalet:

1. Nie ma potrzeby okresowego wyłączania zasilania i konserwacji bez oznak uszkodzenia sprzętu, co pozwala zaoszczędzić dużo siły roboczej i zasobów materialnych.

2. Nie ma potrzeby wykonywania ręcznych prac na urządzeniach wysokiego napięcia, co zwieksza bezpieczeństwo osobiste obsługi.

3. Ma również zalety wysokiej dokładności pomiaru, doskonałej odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i dużej zdolności przystosowania się do ekstremalnych warunków.

4. Może on w porę wykryć potencjalne usterki w izolacji, dzięki czemu może skutecznie zapobiegać awariom izolacji oraz zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzeń.

Jak poprawić stabilność pracy podstacji? Jak wzmocnić bezpieczeństwo osobiste i zdolności zarządzania personelu utrzymania ruchu? Są to ważne problemy w konstrukcji inteligentnych sieci, a także rozważania ChinSun w rozwoju technologii monitorowania online. Utrzymanie ruchu w oparciu o dane stanu faktycznego stopniowo zastępują utrzymanie ruchu w oparciu o harmonogram przeglądów okresowych, co jest nieuniknionym trendem w procesie rozwoju systemu elektroenergetycznego. Przepusty ChinSun, które wykorzystują monitorowanie online, poprzez technologię zdalnego sterowania są bardziej zgodne z prawidłowym i przyszłościowym trendem budowy systemu elektrycznego i staną się podstawowymi produktami w wyposażeniu podstacji.